To takie proste!
Przedszkole nr 2 w Strzelnie
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy
 Chcesz się zapisać?
 

ZASADY REKRUTACJI

DO PRZEDSZKOLA

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce , również dzieci młodsze, minimum 2,5 letnie.

2. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności:

 

A)Przy przyjmowaniu do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:

 •   dzieci w wieku 6 i 5 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 • dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • dzieci ze wskazaniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 •  dzieci obojga rodziców pracujących,
 •  dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas i ich rodzeństwo,
 • dzieci obcokrajowców na podobnych zasadach jak wszystkie inne,

Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem przedszkola, przyjmuje się, w przypadku gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

 

B) Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor,

 

C) W  sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

W skład komisji wchodzą:

 •  2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 • 2 przedstawicieli Rady Rodziców

W przypadku wątpliwości co do kolejności przyjęć komisja może poprosić rodziców dzieci o dodatkowe poświadczenie złożonych danych.

 

D) Rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinni złożyć w kancelarii  prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka. (dotyczy to również  rodziców dzieci, już uczęszczających do naszego przedszkola)

 

E) Rekrutacja dzieci prowadzona jest wg następującego harmonogramu:

 •   dla wszystkich dzieci - od 1 do 30 marca składanie kart zgłoszeń,
 •   od 1 do 15 maja kwalifikacja dzieci przez  dyrektora lub komisję,
 • 15 maja ogłoszenie wyników, wywieszenie list przyjęć i informacji o terminie składania podań o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na wniosek rodziców ponownego rozpatrzenia dokona komisja powołana przez dyrektora.

F) Liczba dzieci przyjętych nie może przekroczyć liczby miejsc w przedszkolu- 125 miejsc

 

G)Przyjmowanie dzieci w ciągu roku szkolnego odbywa się na podobnych zasadach, jeśli są wolne miejsca.

 

3.  O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń .

 


Ostatnia aktualizacja: 2014-03-04